Mapa strony   |    Kalendarz 2020/2021   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Wirtualny spacer po szkole... Plan Lekcji... Dziennik Librus Synergia
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 4 w Tychach

 

Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Groszkowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 4 w Tychach.

 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki "A"

 

Część treści opublikowanych przed 09.2018 wyłączona jest z obowiązku zapewnienia dostępności.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Treści wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Inne treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Udogodnienia

Narzędzie ułatwień dostępu (niebieska ikona u góry strony ) a w nim:

 • możliwość powiększenia i pomniejszania tekstu
 • zmiana stylu czcionki
 • czytanie na głos zawartości strony
 • zmiana kontrastu strony (change page style)
 • zmiana stylu, wyglądu, nałożenie koloru na stronę

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Jest dostępna mapa strony.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zygmunt Marczuk
 • E-mail: z.marczuk@oswiata.tychy.pl
 • Telefon: 032 217 38 22

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Tychach

 

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Adres placówki: al. Bielska 100, 43-100 Tychy

 

Placówka dysponuje jednym budynkiem, nie dostosowanym do poruszania się

osób z niepełnosprawnością.

 

Przy Placówce dostępny jest parking miejscki bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Do części budynku dopuszcza się dostęp z psem asystującym.

 

W budynku brak jest pętli indukcyjnych.

 

Placówka dysponuje toaletą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

 

Placówka nie posiada możliwości wsparcia osobą posługującą się językiem

migowym lub językiem Braille'a

 

Placówka dopuszcza metody kontaktu poprzez telefon, email, korespondencję tradycyjną.

 

Do góry...

Dostosowanie strony