Dziennik Librus   |    Kalendarz 2019/2020   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Plan Lekcji...
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Dobre wykształcenie – lepsza praca

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół nr 4 w Tychach, prowadzącego kształcenie zawodowe. Projekt zakłada podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności, zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy oraz zwiększenie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce.

 

Dzięki unijnemu wsparciu uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego, które wskaże im ich silne i słabe strony oraz optymalne ścieżki rozwoju w momencie, gdy mają oni jeszcze czas na dokonanie zmian i na uzupełnienie deficytów oraz rozwój mocnych stron. We współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły zostaną dla nich również zorganizowane staże zawodowe.

Ponadto, w projekcie dla uczniów przewidziano udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach, umożliwiających zdobycie dodatkowych uprawnień, zwiększających szanse na rynku pracy i w zajęciach, umożliwiających pozyskiwanie, poszerzanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych oczekiwanych na rynku pracy.

 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wezmą udział w zajęciach specjalistycznych, które ukierunkowane są na niwelowanie deficytów poznawczych i trudności w funkcjonowaniu społecznym, a także przezwyciężanie specyficznych trudności w sytuacjach nowych,

w których znajduje się młody człowiek wkraczający na rynek pracy.

 

Ośmiu nauczycieli placówki będzie miało możliwość podniesienia swoich umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Projekt zakłada też zakup wyposażenia pracowni informatycznej, w której będą prowadzone zajęcia przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie technik informatyk oraz przeprowadzane będą próbne egzaminy.

 

Termin realizacji – 2020-2022

Wartość całkowita – 738 447,50 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 701 525,12 PLN

 

Do góry...