Dziennik Librus   |    Kalendarz 2018/2019   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Plan Lekcji...
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Zadania Pedagoga Szkolnego

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Najważniejszym dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach które mówi, że do zadań pedagoga należy w szczególności:

 

1) prowadzenie działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

 

2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 

3) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Do góry...