Mapa strony   |    Kalendarz 2022/2023   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Wirtualny spacer po szkole... Plan Lekcji... Dziennik Librus Synergia
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Programy

 

Jesteśmy Szkołą Przedsiębiorczości! Posiadamy certyfikat jakości.

 

unnamed

 

Realizujemy następujące programy:

 

Program LEONARDO DA VINCI

 

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (v.pol)

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie. Polskie instytucje mogły z niego korzystał już od 1998 roku.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązał edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.

Nowością w programie są tzw. Projekty partnerskie Leonardo (od 2008 roku) oraz Certyfikacja projektów mobilności (od 2009 roku).Do składania wniosków zapraszamy: szkoły zawodowe, instytucje kształcenia ustawicznego, firmy szkoleniowe, przedsiębiorstwa, partnerów społecznych i ich organizacje, organizacje branżowe, izby rzemieślnicze, izby przemysłowo-handlowe, podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa, ośrodki badawcze, organizacje non-profit i organizacje pozarządowe (,,NGO”).

Projekty dają uczestnikom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pozwalają doskonalić warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom.

Zachęcamy również do korzystania z możliwości dofinansowania w celu przygotowania projektów (Wizyty Przygotowawcze).

Ofertę możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej edukacją i kształceniem ustawicznym uzupełniają także Wizyty Studyjne.

Program Leonardo da Vinci ściśle współpracuje Krajowym Centrum EUROPASS, które od stycznia 2009 roku jest umiejscowione w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Program SOCRETES COMENIUS

 

Wprowadzenie

Comenius - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Wzbogaca i uzupełnia systemy edukacyjne krajów uczestniczących.

Program pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

Główne założenia programu

Program Comenius dąży do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

* wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia/doskonalenia zawodowego nauczycieli;
* opracowanie innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;
* promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;
* opracowanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej, promowanie równości szans kobiet i mężczyzn i integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne;
* promowanie zastosował technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry edukacyjnej;
* promowanie nauki języków obcych;
* promowanie ?wiadomo?ci interkulturalnej i przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii;
* podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.

Program skierowany jest głównie do:

* uczniów, studentów i osób uczestniczących w różnych formach kształcenia;
* kadry edukacyjnej;
* wszystkich rodzajów placówek edukacyjnych publicznych i niepublicznych;
* osób i instytucji zarządzających systemem edukacji na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym.

W odpowiednich akcjach programu mogł także uczestniczyć inne publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, a w szczególności: stowarzyszenia zajmujące się edukacją; ośrodki badawcze prowadzące profesjonalne analizy w dziedzinie edukacji.

 

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ

 

Szkoła ucząca się to program realizowany przez CEO i Polsko-Amerykńską Fundację Wolności. Szkoły uczestniczące w programie wspólnie określają standardy dobrej i twórczej szkoły oraz wspierają się wzajemnie w podnoszeniu jakości pracy.

Pogram Szkoła ucząca się to wspólne budowanie lepszej szkoły. Od 2000 roku program prowadzony jest wspólnie przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Przy jego tworzeniu korzystaliśmy z doświadczeń innych – programu Komisji Europejskiej (Evaluating Quality in School Education), programu TERM oraz europejskich i amerykańskich systemów zapewniania jakości i akredytacji szkół. Współpracujemy z dwoma amerykańskimi uniwersytetami: Annenberg Institute for School Reform (Brown University) i Bowling Green State University.

Od 2000 r. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności prowadzi program Szkoła ucząca się. Do programu przystępuje 30 szkół.

W 2001 r. liczba uczestników programu wzrasta do 100 szkół.

Do końca 2006 r. do programu SUS przystąpiło w sumie ponad 500 szkół. W tym roku rozpoczęły działania sieci szkół.

Do końca 2006 r. tytuł „Szkoły uczącej się” uzyskało 78 szkół.

Od 2007 r. uruchomiona zostaje druga ścieżka programowa w SUS-ie - „Doskonalenie metod nauczania i oceniania” (SUS-OK), związana z ocenianiem kształtującym.

 

 

 

Wersja do druku
Do góry...

Dostosowanie strony