Mapa strony   |    Kalendarz 2021/2022   |    Kontakt   |
STRONA GŁÓWNA - Zespół Szkół Nr 4
Szkolne Wi-Fi
Urzad Miasta
Miejskie Centrum Oswiaty
Wirtualny spacer po szkole... Plan Lekcji... Dziennik Librus Synergia
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 4 - Strona Główna

Kierunki nauczania w ZS nr 4 w Tychach

 

Technikum nr 3

Nauka trwa 5 lat, kończy się maturą i tytułem technika w zawodzie:

 

TECHNIK INFORMATYK

Zadania i czynności

Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Niezbędne Umiejętności

 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych Windows i Linux
 • posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci
 • posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu
 • posługiwanie się komputerami typu PC
 • obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych
 • posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań
 • posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL
 • projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy
 • programowanie w wybranych językach, w szczególności  C++, JAVA
 • przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania
 • opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych
 • uruchamianie i obsługiwanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego
 • usuwanie uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie, jakości ich pracy
 • wykonywanie rozliczenia kosztów wyrobów i usług
 • organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Przedmioty zawodowe

oprogramowanie użytkowe, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, informatyka, sieci komputerowe, serwisy i aplikacje internetowe, multimedia, bazy danych, działalność gospodarcza, język angielski zawodowy, BHP i ergonomia pracy

 

 

TECHNIK PROGRAMISTA

 Opis zawodu:

 

Zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych. To dzisiaj jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów.

 

Uczniowie tego kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP. Poznają także inne języki programowania (m. in. przydatne do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych, czy też wykorzystywane do tworzenia stron internetowych). Dodatkowo w ramach zajęć możliwe będzie poznanie specjalistycznych narzędzi programistycznych oraz tworzonych w ich środowisku programów. 

 

Kandydat na programistę powinien być przygotowany nie tylko na ciągłe aktywne doskonalenie swoich umiejętności, ale także na naukę zupełnie nowych technik i języków programowania. Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom szkoły kontynuację nauki na wyższych uczelniach technicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

·        tworzenia i administracji stronami WWW

·        tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych

·        programowania aplikacji internetowych

·        tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią

·        projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych 6)projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych 7)projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

 

Przedmioty specjalistyczne:

 

Język angielski zawodowy 

Podstawy programowania

Projektowanie oprogramowania 

Programowanie obiektowe

Programowanie aplikacji mobilnych

Zaawansowane aplikacje webowe

Testowanie i dokumentowanie aplikacji

Pracownia stron internetowych

Pracownia baz danych

Pracownia aplikacji internetowych

Pracownia projektowania oprogramowania

Pracownia podstaw programowania

Pracownia programowania obiektowego

Pracownia programowania aplikacji mobilnych

Pracownia zaawansowanych aplikacji webowych

Pracownia testowania i dokumentowania aplikacji

 

 

Możliwości zatrudnienia w:

 

·        przedsiębiorstwach produkujących systemy komputerowe;

·        przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub aplikacji internetowych;

·        przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;

·        przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;

·        przedsiębiorstwach zajmujących się administracją baz danych;

·        przedsiębiorstwach zajmujących się grafiką komputerową;

·        przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;

·        przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;

·        przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych;

·        przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem UI;

·        przedsiębiorstwach zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D.

 

TECHNIK AUTOMATYK

Opis zawodu:

 

Technik automatyk to nowoczesny, atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód. Automatyka zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami przemysłowymi ograniczając w nich udział człowieka. Stosowana jest wszędzie tam gdzie procesy są uciążliwe, wymagają ogromnego wysiłku lub dużej precyzji i dokładności. Dziś trudno sobie wyobrazić zakłady produkcyjne bez maszyn i robotów.  To właśnie automatycy zajmują się projektowaniem, montażem i uruchamianiem linii produkcyjnych, dbają również o to, aby działały one prawidłowo. 

 

Po ukończeniu szkoły, technik automatyk będzie miał wiedzę z zakresu elementów oraz urządzeń automatyki i sterowania, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń, umiejętność analizy procesów produkcyjnych w celu dobrania metod automatyzacji procesów, wiedzę techniczną z zakresu obsługi maszyn, a także systemów sterowania czy dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu. Będzie także przygotowany do uczestniczenia w testowaniu prototypów, do montażu i instalowania nowych lub zmodyfikowanych urządzeń i układów automatyki, diagnozowania usterek i ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną.

 

Aby zostać automatykiem należy mieć zmysł techniczny i konstruktorski, umiejętność abstrakcyjnego myślenia, zdolności w zakresie nauk ścisłych, w szczególności matematyki, dobrą pamięć. Dokładność i systematyczność są niezbędne. Automatyk musi także śledzić na bieżąco nowinki techniczne.

 

Przedmioty specjalistyczne:

język angielski zawodowy

elektrotechnika i elektronika

technologia i pomiary w automatyce

urządzenia automatyki przemysłowej

instalacje automatyki przemysłowej

laboratorium pomiarów elektrycznych i elektronicznych

pracownia technologii i pomiarów w automatyce

pracownia urządzeń automatyki przemysłowej

pracownia instalacji automatyki przemysłowej

 

Możliwości zatrudnienia:

 

Automatycy mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie w każdej firmie regionu, która stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne, gdyż trudno sobie wyobrazić konkurencyjny zakład, który nie posiada zautomatyzowanych linii produkcyjnych wyposażonych np. w roboty. Miejscem pracy automatyka są także  biura technologiczne i konstrukcyjne, laboratoria dużych zakładów przemysłowych, hale produkcyjne, ośrodki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe oraz szkoły wyższe. Uzyskanie tytułu technika automatyka stanowi też solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów technicznych na wielu kierunkach, m.in.: automatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektryka, mechatronika, informatyka. Zaletą zawodu automatyka jest możliwość pięcia się po szczeblach kariery zawodowej. Wymagana jest w tym celu stała aktualizacja wiedzy z zakresu nowinek technologicznych.

 

TECHNIK TELEIFNORMATYK

Projektuje sieci teleinformatyczne, obsługuje urządzenia sieciowe i nadzoruje ich pracę wykorzystując umiejętności informatyka, elektronika i technika telekomunikacji; montuje i uruchamia zestawy komputerowe oraz instaluje oprogramowanie teleinformatyczne; diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje konserwacji i napraw sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego

Zadania zawodowe

 • montowanie i uruchamianie zestaw ów komputerowych oraz instalowanie oprogramowania teleinformatycznego
 • diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych LAN
 • budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN
 • eksploatowanie rozległych sieci komputerowych
 • instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego
 • zabezpieczanie komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych
 • montowanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych
 • administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej
 • diagnozowanie stanu technicznego, eksploatowanie i naprawa sieci teleinformatycznej
 • weryfikowanie poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem systemu oceny zgodności i spełniania przewidzianych prawem wymagań
 • kontrolowanie urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej
 • prowadzenie sprzedaży podzespołów, urządzeń komputerowych oraz urządzeń i usług teleinformatycznych
 • instalowanie teleinformatycznych okablowań sieciowych i urządzeń transmisji bezprzewodowej
 • organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników

Przedmioty zawodowe

systemy komutacyjne i transmisyjne, elektrotechnika i elektronika, pracownia elektryczna, układy cyfrowe i mikroprocesorowe, pracownia urządzeń techniki komputerowej, pracownia sieci komputerowych, zarządzanie sieciami teleinformatycznymi, pracownia systemów komutacyjnych i transmisyjnych, pracownia elektroniczna, pracownia zarządzania sieciami teleinformatycznymi,  systemy teleinformatyczne, pracownia systemów teleinformatycznych, działalność gospodarcza, język angielski zawodowy

 

TECHNIK ELEKTRONIK

Zajmuje się instalacją, montażem, konserwacją i naprawą aparatury i urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych.

Zadania zawodowe

 • czytanie i wykonywanie schematów ideowych, blokowych oraz montażowych układów i urządzeń elektronicznych
 • interpretowanie zjawisk i stosowanie praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki
 • posługiwanie się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych
 • posługiwanie się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych
 • montaż, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych, posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych
 • wykonywanie oraz uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej
 • dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu
 • posługiwanie się aparaturą pomiarową i diagnostyczną

Przedmioty zawodowe

podstawy elektrotechniki, zajęcia praktyczne (warsztaty szkolne), układy analogowe, układy cyfrowe, , układy mikroprocesorowe, pracownia układów cyfrowych, podstawy elektroniki, urządzenia elektroniczne, pracownia urządzeń elektronicznych, pracownia elektroniczna, pracownia układów programowalnych, działalność gospodarcza, język angielski zawodowy

 

TECHNIK ELEKTRYK

Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zadania zawodowe

 • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji
 • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej
 • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych
 • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
 • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych
 • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych
 • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej
 • udział w pracach zespołów projektowych
 • posługiwanie się techniką komputerową

Przedmioty zawodowe

podstawy elektrotechniki, podstawy elektroniki, zajęcia praktyczne, maszyny elektryczne, instalacje i urządzenia elektryczne, pracownia elektryczna, pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych, eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych, pracownia energoelektroniki, działalność gospodarcza, język angielski zawodowy

 

 

Do góry...

Dostosowanie strony